Politică de confidențialitate

 DECLARATIE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Parțile declară în mod expres și neechivoc că au luat cunostință de prevederile Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea și libera circulație a datelor cu caracter personal, denumit în continuare GDPR și se angajează să respecte toate regulile prevăzute de reglementarile în vigoare privind prelucrarea datelor personale, incluzând adoptarea de masuri tehnice si organizatorice de protejare a datelor prelucrate, menite sa previna prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile, modificările, divulgările neautorizate sau distrugerile accidentale sau ilegale, fiind responsabile una față de alta pentru orice prejudiciu și-ar aduce prin nerespectarea acestor reguli. 

În executarea prezentului document, părțile prelucrează următoarele tipuri de date: nume, prenume, telefon, adresa e-mail ale semnatarilor prezentului contract, nume, prenumele, datele de identificare ale angajaților cu atributii în executarea prezentului contract. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul încheierii valabile și executării contractului și în scopul îndeplinirii unor obligații legale. La încetarea contractului, partile sunt obligate să analizeze care date cu caracter personal se impun sa fie șterse. Părțile se vor informa reciproc cu privire la măsurile pe care le-au luat privind ștergerea datelor; 

În executarea prezentului document, părțile se obligă să respecte drepturile persoanelor vizate de prelucrare a datelor cu caracter personal, prevăzute de GDPR: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei. 

CONFIDENTIALITATE 

Orice informaţii sau documente pe care oricare dintre parţile prezentului document le va fi furnizat celeilalte parţi inaintea datei semnarii sau in timpul duratei contractului, cu excepţia datelor publice sau documentelor cerute prin lege, vor fi considerate confidenţiale si nu vor fi divulgate terţilor pe intreaga perioada a executarii prezentului, fara acordul ambelor parţi. 

In cazul in care una dintre parţi incalca aceste condiţii, va despagubi cealalta parte pentru prejudiciul produs si va plati daune morale la valoarea prejudiciului.