Soluri, nămoluri și sedimente

Soluri, nămoluri și sedimente

ALS Life Sciences oferă o gamă completă de servicii de laborator pentru analize sol, pentru a pune în evidență gradul de poluare, ce poate avea loc în stratul de suprafață, prin scurgeri lichide sau împrăștiere de pulberi, și în profunzime, prin scurgeri din rezervoare îngropate, conducte de transport, sonde de petrol, injectări de ape uzate, exploatări miniere, etc. Poluarea de adâncime este cea mai gravă, deoarece este greu de remediat și pune în pericol acviferele subterane. Poluanții solubili în apă sunt transportați și dispersați în profunzime de către precipitații, în timp ce poluanții insolubili în apă, rămân la locul de impact.
            Atunci când efectuăm analize de sol, trebuie să ținem seama de aceste particularități. Probele de analiză a solului pot fi recoltate din stratul de suprafață, de la 5-30 cm, pentru investigarea contaminării unor terenuri, sau de la adâncimi de 1¸5 m, chiar până la stratul de apă freatică, pentru evidențierea unor poluări de profunzime.
            Calitatea solului și *pragurile de alertă și de intervenție de la care se iau măsuri de remediere sunt precizate în Ord. M.A.P.P.M. 756/1997. În funcție de modul de utilizare, avem două categorii de sol: soluri sensibile, prin care înțelegem terenurile cu destinație agricolă, și soluri mai puțin sensibile, pe care sunt amplasate construcții civile şi industriale și pe care se desfășoară activități economice și tehnice. Pentru cele două categorii de folosință, Ord. 756/97 stabilește, față de valorile normale, valorile prag de alertă şi valorile limită de intervenție. Pragul de alertă este valoarea poluanților la care trebuie luate măsuri de eliminare a surselor de contaminare, iar valoarea de intervenție este concentrația la care se impune aplicarea procedeelor de refacere a calității solului.
Contaminanții reglementați prin Ord. M.A.P.P.M. 756/97 sunt:

 • Metale (Ag, As, Ba, Be, B, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Tl, V ,Zn)
 • Compuși toxici (Mercur Hg, Cianuri, Sulfocianuri, Sulfuri, Sulfați)
 • Hidrocarburi aromatice mononucleare (BTEX)
 • Hidroxilbenzeni (Fenol, Catechol, Resorcina, Hidrochinona, Cresol)
 • Total hidrocarburi din petrol (THP)
 • Hidrocarburi aromatice polinucleare (HAP)
 • Hidrocarburi aromate clorurate (Clorbenzeni, Clorfenoli)
 • Bifenili policloruraţi (PCB)
 • Dioxine, Furani
 • Pesticide organice clorurate
 • Pesticide triazinice

Analiza tuturor acestor compuși presupune tehnici laborioase de preparare a probelor și dotarea cu aparatură specializată performantă: spectrometre UV-VIS, IR, AAS, ICP-OES, cromatografe GC-MS, GC-ECD, GC-FID, HPLC
            Probele recoltate sunt pregătite în laborator pentru analize sol. Pregătirea constă în uscarea în aer timp de 24 de ore, urmată de sortarea componentelor accidentale (rădăcini de plante, pietre, corpuri străine), mărunțirea, omogenizarea și sitarea. A doua operație de pregătire este dezagregarea probei şi trecerea în soluție a compușilor de analizat.

ALS Life Sciences deține echipamentele necesare, personal specializat și metodele de încercare pentru raportarea încercărilor de sol, nămol, sedimente prevăzute de legislația aplicabilă:

Analizele sedimentelor, nămolurilor, solului și bio-deșeurilor sunt destinate companiilor de construcții și de gospodărire a apei, administratorilor de pârâuri și zone de apă, operatori de stații de epurare, fermieri, companii care se ocupă cu gestionarea deșeurilor etc.

 

PARAMETRI DETERMINAȚI ÎN NĂMOLURILE TRATATE ȘI TERENURILE AGRICOLE

Conform Normelor tehnice din 16 august 2004 privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură aprobate prin ORDINUL nr. 344/708/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 959 din 19 octombrie 2004 pentru valorificarea potențialului agrochimic al nămolurilor de epurare, prevenirea și reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetației, animalelor și omului, astfel încât să se asigure utilizarea corecta a acestor nămoluri se vor efectua încercări pentru parametrii descriși în continuare

Parametri microbiologici si biologici – bacterii coliforme termotolerante, enterococi, Salmonella sp.

Parametrii fizici – pierderi la calcinare la 550°C, pH, conținut de apă

Parametri anorganici – azot total, azot amoniacal, metale (Ca, Mg, K, P, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)

Parametri organici – halogeni organici adsorbabili (AOX), bifenili policlorurati (PCB – suma a 6 congeneri), PAH (Hidrocarburi aromatice policiclice), dioxine.

PRELEVAREA DE PROBE

Ca parte a serviciilor noastre complete, oferim prelevare de probe pentru toate probele rezultate din reglementările menționate mai sus. Prelevarea de sol/nămol acreditată este efectuată de prelevatorii noștri certificați, care îndeplinesc toate cerințele standardelor și legislației in vigoare: STAS 7184/1-84, ISO 18400, SR EN ISO 5667-13, SR EN ISO 5667-15

Pentru întocmirea unei oferte financiare personalizate pentru analizarea solului/nămolului/sedimentelor vă recomandăm să contactați un reprezentant regional de vânzări sau să contactați departamentul de Relații Clienți pentru orice întrebări la numarul de telefon  +40 244 596 193 saula info.ro@alsglobal.com . Vom fi bucuroși să pregătim o ofertă personalizata pentru nevoile dumneavoastră.