Analiza aerului, emisii / imisii

Laboratoare acreditate ALS Life Sciences Romania oferă analize în emisii, imisii aer înconjurător, aerul halelor de creștere animale, aerul locului de muncă, emisii fugitive din procese tehnologice, atmosfere explozive  conform cerințelor legislative și nu numai.

Prin emisie de poluanți se înțelege eliminarea în atmosferă a unor poluanți solizi, lichizi sau gazoși din surse punctiforme sau de suprafață

Analizele imisiilor se efectuează în conformitate cu cerințele legislative si anume:

 • Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial nr. 452/28.06.2011)
 • STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate. Condiții de calitate

Termenul imisie definește transferul poluanților în atmosferă către un receptor (omul şi factorii sistemului său ecologic, bunuri materiale etc.)  şi reprezintă valorile concentrațiilor maxime admisibile ale unor substanțe poluante în atmosferă.

Aceste valori sunt reglementate prin documentele normative menționate mai sus și reprezintă concentrații medii pe diverse intervale de măsurare (perioade de mediere): 30 min., 24 ore, lunar, anual. Laboratorul ALS Life Sciences are implementate metode de încercare specifice prevederilor celor două documente normative menționate, aplică metodele de referință și/sau metode publicate în standarde naționale și internaționale pentru care demonstrează că rezultatele acestora sunt echivalente cu cele ale metodelor de referință. În practica curentă, se folosesc mediile de scurtă durată (30 min.), însă laboratorul ALS Life Sciences deține echipamentele necesare și respectă criteriile de agregare a datelor pentru furnizare de rezultate pentru medii zilnice (24 de ore).

Analizele Emisiilor se efectuează în conformitate cu cerințele privind limitele de poluare prevăzute prin:

 • MAPPM 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare
 • Legea 278/2013 privind emisiile industriale
 • Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
 • LEGE nr. 264 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină

 

Laboratorul ALS Life Sciences efectuează încercări ale parametrilor specifici pentru bunăstarea animalelor (porcine și păsări) pentru demonstrarea adecvării acestora la cerințele legale aplicabile conform normelor europene, MADR, ANSVSA, APIA:

–      ORDIN nr. 63 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește standardele minime privind protecția păsărilor în fermă şi în timpul transportului

–      ORDIN MADR nr. 80 din 6 aprilie 2021 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor“ pachet a) – plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) – plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2021

–      ORDIN nr. 28 din 14 februarie 2022 pentru modificarea unor acte normative privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

–      Referatul de aprobare nr. 4.379 din 11.02.2022 al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare

–      Regulamentul (UE) nr. 2.220/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013

–      Acordul de delegare dintre Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nr. P135 din 8.05.2018, nr. A 188 din 8.05.2018 și nr. 26.274 din 8.05.2018 pentru implementarea măsurii 14 „Bunăstarea animalelor“ din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020),

În acest sens putem să oferim clienților ALS Life Sciences eligibili conform documentelor normative prezentate anterior încercări specifice (monitorizări periodice) stării de bunăstare a animalelor în regim acreditat:

–      Apa alimentare hale creștere: azotați (nitrați), azotiți (nitriți)

–      Aer hala creștere: amoniac (NH3), pulberi în suspensie, dioxid de carbon (CO2)

PARAMETRI DETERMINAȚI ÎN EMISII, IMISII

Monitorizam o gamă largă de factori de mediu in emisie si anume:

 • gaze de ardere si pulberi provenite in special din procesele de ardere și nu numai
 • compuși organici volatile (COV) in diverse domenii de activitate. Din această categorie fac parte emisiile de vapori de benzină din rezervoarele de depozitare şi din timpul transferului, reglementate prin Ord. 781/2004, și emisiile de vapori de solvenți organici și alți compuși volatili folosiți în operații de vopsire, lăcuire, lipire cu adezivi, producție de vopsele și adezivi, tipărire, spălare chimică, etc., reglementate prin Legea 278/2013, cu modificările și completările ulterioare.
 • carbon organic total (COT)- detectat continuu prin ionizare în flacără. Monitorizarea acestora se face cu ajutorul unui analizor portabil pentru măsurarea compușilor organici volatil (COV), exprimați in carbon organic, de tip ErsaTec SmartFID, detector cu ionizare in flacăra (FID).
 • metale prin spectrometrie de emisie optică și spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES, ICP-MS). Toate aceste determinări le facem în soluții de absorbție sau pe filtre. În plus, în aceste materiale oferim analiza cromului hexavalent prin cromatografie ionică cu derivatizare post-coloană și detecție UV.
 • substanțe organice cancerigene (formaldehida, fenol, acroleina).
 • substanțe anorganice sub forma de gaz sau vapori (Acid Cianhidric, Acid Fluorhidric, Acid Clorhidric, Acid Sulfuric, Hidrogen sulfurat, Amoniac, Hidroxid de Sodiu).
 • Dioxine si furani, PAH, PCB.

Monitorizam o gamă largă de factori de mediu in imisie si anume:

 • formaldehida, fenol
 • H2S, HCl, HF, NH3, etc.
 • Metale
 • Pulberi in suspensie, PM10, PM2.5
 • COV

Dacă doriți o ofertă personalizată pentru monitorizarea emisiilor sau a imisiilor, vă recomandăm să contactați un reprezentant regional de vânzări sau să contactați departamentul de Relații Clienți pentru orice întrebări la numărul de telefon +40 244 596 193 sau la info.ro@alsglobal.com. Vom fi bucuroși să pregătim o ofertă personalizată pentru nevoile dumneavoastră.