Analize substante prioritar periculoase

Analize substante prioritar periculoase

Laboratoarele ALS Life Sciences Romania au in portofoliu o serie de metode acreditate care indeplinesc cerintele programului de eliminare treptata a substantelor prioritar periculoase si o serie de alti poluanti pentru indeplinirea standardelor de calitate a mediului conform HG nr. 570/2016.

Substantele prioritar periculoase prevazute de standardele de calitate a mediului sunt urmatoarele:

 • Alaclor
 • Antracen
 • Atrazin
 • Benzen
 • Difenileteri bromurati
 • Cadmiu si compusii sai
 • Tetraclorura de carbon
 • C10-13 Cloralcani
 • Clorfenvinfos
 • Clorpirifos/Clorpirifos-etil
 • Pesticide ciclodiene:Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin
 • DDT total, para-para-DDT
 • 1,2-dicloretan
 • Diclormetan
 • Di(2-etilhexil)ftalat
 • Diuron
 • Endosulfan
 • Fluorantren
 • Hexaclorbenzen
 • Hexaclorbutadiena
 • Hexaclorciclohexan
 • Izoproturon
 • Plumb si compusii sai
 • Naftalina
 • Nichel si compusii sai
 • Nonil fenoli:4-Nonil fenol
 • Octil fenoli [(4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenol)]
 • Pentaclorbenzen
 • Pentaclorfenol
 • Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)
 • Benzo(a)piren
 • Benzo(b)fluoranten
 • Benzo(k)fluoranten
 • Benzo(g, h, i)-perilen
 • Indeno(1,2,3-cd)piren
 • Simazin
 • Tetracloretilena
 • Tricloretilena
 • Compusi tributilstanici, respective cation tributilstanic
 • Triclorbenzeni
 • Triclormetan
 • Trifluralin
 • Dicofol
 • Acid perfluoroctan sulfonic si derivatii sai
 • Chinoxifen
 • Dioxine si compusi de tip dioxina
 • Aclonifen
 • Bifenox
 • Cibutrin
 • Cipermetrin
 • Diclorvos