Analiza deseurilor

Analiza deșeurilor

ALS Life Sciences pune la dispoziția clienților săi o gamă completă de servicii de laborator destinate analizării deșeurilor.

Analiza deșeurilor este utilizată în principal de companiile de construcții, companiile de eliminare a deșeurilor, centrele de reciclare, dar și de persoanele fizice care au nevoie de sfaturi cu privire la modul de eliminare a deșeurilor.
            În funcție de gradul de periculozitate pe care îl prezintă pentru mediul înconjurător, deșeurile industriale sunt clasificate în 3 categorii: deșeuri inerte, deșeuri nepericuloase și deșeuri periculoase. Multe dintre acestea nu pot fi refolosite, motiv pentru care este nevoie să fie depozitate în condiții sigure. Deșeurile inerte (de ex. materiale naturale de construcție necontaminate cu compuși chimici) pot fi stocate în depozitele de deșeuri urbane și menajere, acolo unde formează straturi de izolare.

Caracterizarea completă a deșeurilor se realizează prin colectarea tuturor informațiilor necesare pentru o gestionare sigură a deșeurilor pe termen scurt și lung. Caracterizarea de bază poate furniza informații despre deșeuri (tipul și originea, compoziția, consistența, levigarea etc.), informații pentru înțelegerea comportării deșeurilor în scenariul de management considerat, compararea proprietăților deșeurilor cu valorile limită și detectarea variabilelor-cheie (parametrii critici ca raportul lichid/solid (L/S), compoziția agentului de levigare, factorii care controlează comportarea la levigare, cum ar fi pH-ul, potențialul redox, capacitatea de complexare și parametrii fizici) pentru încercările referitoare la conformitate și opțiunile de simplificare a încercărilor referitoare la conformitate.

Laboratoarele ALS Life Sciences dispun de cele mai bune soluții care vin în îndeplinirea criteriilor pentru acceptarea deșeurilor la depozitare conform Ordinului M.M.G.A. 95/2005. Astfel, vă punem la dispoziție pachete de levigabilitate pentru raportul L/S de 2 l/kg şi 10 l/kg
Laboratoarele noastre dispun de următoarele servicii în ceea ce privește analizarea deșeurilor:

1) prelevare probe în regim acreditat și/sau de asigurarea calității conform SR CEN/TR 15310;

2) asigurare recipiente adecvate și transportul probelor în condiții de securitate și în condiții controlate de temperatura și umiditate de la locul de prelevare către laborator în cel mai scurt timp pentru analizarea acesteia;

3) interpretarea rezultatelor, întocmirea fișei de caracterizare a deșeului;

4) furnizarea soluției de valorificare sau de eliminare finală autorizată, pe baza rezultatelor obținute după analiza probei de deșeu.

Transportul deșeurilor periculoase se efectuează de la generator sau deținător, către operatorul economic care realizează operația de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare, respectându-se prevederile H.G. 1068/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României (fișa transport ADR)

Astfel Laboratoarele ALS Sciences oferă servicii de analiza deșeuri în conformitate cu Formular pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, punct VIII – denumirea și compoziția chimică a deșeurilor, putând efectua următoarele tipuri de încercări direct din deșeuri:

 • Metale Ag, Be, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Sn, Ti, Tl, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, V, Zn
 • Mercur (Hg)
 • Compuși organici volatili (BTEX, fenoli, alchil-fenoli, hidrocarburi volatile, etc.)
 • Compuși anorganici (sulfuri, cloruri, fluoruri, bromuri, ioduri, etc.)
 • PCB
 • Uleiuri minerale C10-C40
 • Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH)
 • Pierderi la calcinare
 • Conținut de apă
 • Punct de inflamabilitate
 • Punct de topire
 • Putere calorifică

De asemenea laboratoarele noastre efectuează determinarea comportării la levigare a deșeurilor monolitice, în condiții dinamice conform SR EN 15863:2015 Caracterizarea deșeurilor. Încercarea de comportare la levigare pentru caracterizarea de bază. Încercarea de levigare dinamică a monoliților, cu înlocuirea periodica a agentului de levigare, in condiții fixe și efectuarea încercărilor pe proba obținută conform SR CEN/TR 16192:2020 Deșeuri. Linii directoare pentru analiza eluatelor.

Comportarea la levigare a deșeurilor monolit se efectuează pentru a determina cantitățile eliberate, în funcție de timp, a constituenților anorganici dintr-un deșeu monolit, atunci când este pus in contact cu o soluție apoasă (agent de levigare). Rezultatele se prezintă pe etape, tabelar și grafic, sunt calculate cantitățile eliberate precum și concentrațiile maxim admisibile. Valoarea maxim admisă este obținută prin calcul din: concentrația maxim admisă, conform Ordin M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, art. 4 Criterii pentru acceptarea deșeurilor pe depozitele de deșeuri periculoase, tabel 4.1.; masa inițială a probei și aria suprafeței geometrice a probei.

Metodele noastre de analiză pentru deșeuri au la bază proceduri bine stabilite, recunoscute pe plan internațional, precum și protocoale și metode dezvoltate în mod direct de către specialiștii proprii.

ALS Life Sciences furnizează date fiabile și precise, în cadrul rapoartelor de analiză de mediu solicitate de autorități.

Calitatea rezultatelor obținute se asigură printr-un sistem de control intern (folosirea de materiale de referință certificate, diagrame de control, probe duble), dar şi printr-un sistem de control extern (înscrierea la runde de intercomparare laboratoare la nivel internațional).
Încercările sunt efectuate de personal calificat și competent, care beneficiază de instruiri interne și externe regulate și care respectă normele de conduită profesională.

                Pentru a proiecta o soluție optimă pentru cerințele dumneavoastră, vă recomandăm să contactați un reprezentant regional de vânzări sau să contactați departamentul de Relații Clienți pentru orice întrebări la numărul de telefon +40244596193 sau la info.ro@alsglobal.com . Vom fi bucuroși să pregătim o ofertă personalizata pentru nevoile dumneavoastră.